Cursussen

Het doel van Lotus is de opleiding te verzorgen van personen die:

 • een ongevalsslachtoffer natuurgetrouw kunnen uitbeelden
 • een ongeval in scène kunnen zetten
 • een ontwerp kunnen maken van een ongevalsopgave voor het EHBO onderwijs, EHBO wedstrijden, en rampenoefeningen voor o.a. brandweer, Rode Kruis enz.

De opzet is de hulpverlener in opleiding en de gediplomeerde hulpverlener dicht bij de praktijk te brengen. Aan de hand van het gedrag en de antwoorden van het slachtoffer kan de eerste hulpverlener de juiste diagnose stellen. Door het medisch verantwoord uitbeelden van het letsel kan de hulpverlener de verschijnselen van bepaalde letsels zoals botbreuken, shock, flauwte enz. herkennen. Door de juiste enscenering kan de hulpverlener zich een voorstelling maken van het ongevalsgebeuren en kan de hulpverlener leren de situatie te beoordelen en mogelijk gevaar herkennen. Bovendien worden de hulpverleners minder snel van hun stuk gebracht bij het zien van bloederige wonden en zijn beter in staat de juiste eerste hulp te verlenen.


Lotus

Het doel van de opleiding is het ontwerpen, ensceneren en uitvoeren van (ongevals)situaties ten behoeve van het onderwijs in de eerste hulp.Integratie van het ontwerpen en ensceneren enerzijds en het grimeren en acteren anderzijds.

De opleiding voor het diploma lotus wordt verzorgd door een lotusstudiegroep. Deze valt onder de verantwoordelijkheid van een lotuskring.
De opleiding duurt ongeveer een jaar. Aan het eind van de opleiding wordt de competentie van de kandidaten beoordeeld tijdens een examen. Als het examen met goed gevolg wordt afgelegd krijg je het diploma lotus.

De opleiding wordt gegeven door een instructeur lotus en een medisch docent. Tot de opleiding voor het diploma lotus worden diegene toegelaten die in het bezit zijn van een geldig diploma Eerste Hulp.

Let op! Voor een Lotus cursus is een volwaardig EH diploma van het Oranje Kruis nodig. Een EH certificaat van een BHV organisatie is niet voldoende. 

Cursusinhoud

 • Grimeren en acteren
  • voldoen aan de eisen voor het certificaat simulatieslachtoffer
 • Oorzaken en gevolgen van stoornissen en letsels
  • mogelijke oorzaken en gevolgen noemen van stoornissen en letsels die behandeld zijn tijdens de opleiding simulatieslachtoffer
 • Ontwerpen en ensceneren
  • ongevalstoedrachten ontwerpen en de daarbij behorende ongevalsituaties ensceneren die o.a.
    • overeenstemmen met de (mogelijke) werkelijkheid
    • geloofwaardig en herkenbaar zijn
    • door de hulpverlener (in opleiding) als (bijna) werkelijk worden ervaren
    • de geleerde letsels en stoornissen tot gevolg kunnen hebben
   • situaties ontwerpen en ensceneren waarin acuut optredende stoornissen in de gezondheidstoestand is ontstaan
   • ontwerpen met de bijbehorende enscenering maken voor ongevalstoedrachten en situaties, ten behoeve van Eerste Hulp-oefenbijeenkomsten, wedstrijden, lessen enz
    • ongevallen in scène zetten
  • Uitbeelden van slachtoffers
   • de verschijnselen van geleerde stoornissen en letsels op medisch, psychologisch en didactisch verantwoorde wijze uitbeelden in de ontworpen en geënsceneerde (ongevals-)situatie
   • rekening houden met de psychologische reacties van slachtoffers en hulpverleners

De competentie van de kandidaten wordt beoordeeld door een, door Het Oranje Kruis vastgesteld, examenteam. In dit team heeft ten minste één lotusdocent zitting.
Na het behalen van je Lotusdiploma is het mogelijk de opleiding voor Lotusinstructeur te volgen. 

Verlenging

De geldigheid van het certificaat is twee jaar en kan steeds met 2 jaar worden verlengd als men heeft aangetoond nog competent te zijn, dit ter beoordeling van een instructeur lotus.

Voor meer informatie over o.a. waar een opleiding start, kunt u mailen naar de secretaris


 Lotus Instructeur

TOELATINGSTOETS OPLEIDING TOT LOTUSINSTRUCTEUR

Om toegelaten te worden tot de opleiding lotusinstructeur moet de gediplomeerde lotus voldoen aan een aantal basiseisen.
De lotus moet alle leerstof uit het laatst verschenen lotusleerboek kennen en beheersen. De lotus moet de Nederlandse taal voldoende beheersen.
Voor aanvang van de opleiding wordt een toelatingstoets georganiseerd door VLN om deze bekwaamheid te toetsen.
Tijdens de toets moet de lotus een aantal opgegeven letsels en een zelf gekozen letsel grimeren en eventueel acteren. Deze letsels worden beoordeeld door twee lotusdocenten.
Tevens wordt de kandidaat op communicatieve vaardigheid beoordeeld door de didacticus en een lotusinstructeur/docent tijdens het demonstreren van grime.
Indien nodig organiseert VLN voor aanvang van de opleiding tot lotusinstructeur een opstapcursus om de grime van kandidaten op het vereiste niveau te brengen.

Gediplomeerde lotusslachtoffers (VLN en OL) die interesse hebben om een opleiding tot lotusinstructeur te volgen, kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van VLN . U wordt dan geïnformeerd wanneer er weer een toelatingstoets georganiseerd wordt.

DE AANTEKENING LOTUSINSTRUCTEUR

Gediplomeerde lotusslachtoffers die een lotuskring willen leiden, moeten in het bezit zijn van het "diploma Lotusinstructeur". Vereniging Lotus Nederland organiseert hiervoor cursussen die eenmaal in de twee tot drie jaar gegeven worden. De opleiding bestaat uit 10-12 bijeenkomsten van 7 uur die gehouden worden op zaterdagen.

De cursus wordt gegeven door een docententeam dat (in wisselende samenstelling) bestaat uit twee lotusdocenten, één didacticus en één medisch begeleider.

Het hoofddoel van de opleiding is het bekwamen van gediplomeerde lotusslachtoffers in het overbrengen van kennis en vaardigheid (het lesgeven).

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Welke eisen worden er gesteld aan een lotusinstructeur
 • Het opstellen van een lesplan cq het voorbereiden van een les
 • Het verzorgen van bijscholingslessen voor een lotuskring
 • Het verzorgen van een opleiding tot lotusslachtoffer (lotusgroep)
 • Het demonstreren van grime en acteren
 • Het aanleren van ontwerpen en ensceneren
 • Het beoordelen en corrigeren van ongevalsontwerpen en –ensceneringen
 • Het beoordelen en corrigeren van grime- en acteerwerk
 • De samenwerking met de medisch begeleider

De opleiding wordt afgesloten met een officieel examen van de certificerende instantie "Het Oranje Kruis"

Het examen bestaat uit de volgende onderdelen:

 • het geven van een les
 • het beoordelen van grime- en acteerwerk bij een kring- en een groepslid
 • het opstellen van een lesplan
 • een theorietoets

Men moet voor alle onderdelen een voldoende halen.
Na het behalen van het diploma moet men de bijscholing voor lotusinstructeurs volgen. Deze wordt door VLN tweemaal per jaar georganiseerd op zaterdag (2 dagdelen).
Per 2 jaar moet de lotusinstructeur 6 dagdelen bijscholing volgen om zijn/haar competentie te laten zien en voor verlenging van het instructeur diploma in aanmerking te komen.

Voor meer informatie over o.a. waar een opleiding start, kunt u mailen naar de secretaris